מדיניות פרטיות

dudsamqa

חברת ביגליס רכב חדש בקלות בע”מ (להלן “החברה“)  מתייחסת בכבוד רב לפרטיות הגולשים ו/או המשתמשים (להלן “המשתמש“) באתר שלה (להלן “האתר“) ומציגה את מדיניות הפרטיות ( להלן “האמור במסמך זה” ) שלה.

האמור במסמך זה ,מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר , ושל התנאים הכללים כשהם מופיעים בכל מוצר ו/או שירות שהחברה מציעה הינה על מנת לתאר בין היתר את האופן בו החברה עושה שימוש במידה שנמסר לה על ידי המשתמש באתר ו/או במידה שנאסף על ידי החברה בעת השימוש ו/או הגלישה באתר. 

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשנים וגברים כאחד. קבלו את התנצלותנו.

לחברה הרשות לשנות את האמור במסמך זה בכל עת וללא הודעה מראש על ידי ביצוע עדכון באתר של מסמך זה , והמשך השימוש באתר על ידי המשתמש יהוו הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ואי לכך ההמלצה שלנו היא לעיין במסמך זה מעת לעת.

הסכמתך לאמור במסמך זה:

המשך שימוש באתר מהווה את הסמכת המשתמש לכל דבר ועניין לאמור במסמך זה, ולתנאי השימוש ובהתאם להוראות כל דין אשר חלים ו/או יחולו על שימוש סביר באתר , אם המשתמש אינו מסכים לחלק ו/או לכל האמור במסמך זה , אנא הימנע בהמשך השימוש באתר והינך מוזמן ליצור קשר עמנו לצורך מענה עבורך בדרכים אחרות – בכל מקרה השימוש במידע שנאסף על ידי המשתמש יעשה רק על פי האמור במסמך זה ובהתאם להוראות כל דין.

המידע שהחברה אוספת ושומרת על המשתמש במאגריה, העברת המידע לחברה, השימוש במידע , Cookies :

המשתמש מצהיר ומתחייב בזה כי כל הפרטים אשר תעביר ו/או תמסור ו/או תעדכן ו/או תזין יהיו הפרטים המדויקים והאמיתיים וכל הפעולות בוצעו עבורך בלבד ולא בעבור צד שלישי.

שירותים שדרושים הרשמה ו/או מסירת מידי אישי. ( כולל צור קשר ו/או הרשמה לדיוור ו/או רשימת תפוצה ו/או להרשמה לאזור האישי) כאשר לעיתים יש למלאות פרטים אישים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, מייל, נייד, תעודת זהות ועוד) לחברה האפשרות לבצע כל שימוש  בכל המידע שנאסף אודות המשתמש בין היתר אך לא רק לצורך מתן השירותים, יצירת קשר , תמיכה , מחקרים, השוואות, סטטיסטיקות, ומטרות שיווקיות , וכל קידום ו/או שימוש אשר משרת את האינטרס העסקי של החברה ו/או מי מטעמה כולל צדדים שלישים שלחברה שיתוף עסקי עמם ובהתאם לאמור במסמך זה.

כל מידע שייאסף אודות המשתמש ו/או הפעולות שלו ישמרו במאגרי החברה למטרות החברה ו/או בהתאם להוראות האמורות במסמך זה ובהתאם להוראות כל דין, ומובהר כי אין בחובת המשתמש למסור את המידע ובמידה ואינו מעוניין מוזמן המשתמש לצאת מהאתר לאלתר, המשך גלישה של המשתמש באתר ו/או בשירותי החברה מהווה הסכמה להוראות המופיעות במסמך זה.

יובהר שהאתר משתמש בכלים העומדים לרשותה לצורך אפיון המשתמשים והם כוללים פרטים רבים אודות המשתמש כגון אך לא רק פרטי ספק האינטרנט , כתובת IP , מיקום , סוג דפדפן, וכל פרט נוסף והמשתמש מסכים לכך.

יובהר עוד כי האתר עושה שימוש בקובצי “עוגיות” (Cookies) לצורף תפעול השותף והתקין של האתר , ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר , התאמת האתר לעדיפות המשתמש , אפיון המוצרים שמתאימים למשתמש, פרסומות מותאמות גם בגלישה באתרים אחרים, אבטחת מידע , הקלה על השימוש , אימות פרטים, ועוד, כאשר קובצי “עוגיות” (Cookies)  פועלים כאשר המשתמש אפשר להם בהגדרות המכשיר של המשתמש , וחלק מאפשרויות יוסרו כאשר המשתמש יסיר את אפשרות זו, ככל והמשתמש אינו מעוניין ב קובצי “עוגיות” (Cookies) אליו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדות הדפדפן במכשיר בו הוא משתמש, אך ישנה אפשרות כי חלק מהשירותים של החברה לא יינתנו ו/או המשתמש לא יוכל לגשת אליהם במידה ואפשרות זו חסומה על ידו.

החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לשלוח לכל משתמש דיוור באמצעות כל כלי התקשורת השונים לרבות אך לא רק– הודעה , טלפון, מייל אך למשתמש תהיה האפשרות בכל דיוור שישלח אליו ללחוץ על הסר והחברה תמנע ממשלוח דיוור נוסף ותוכן פרסומי.

אבטחת המידע, ומסירתה לצד שלישי:

החברה משתמשת באמצעי הגנה ו/או הצפנה סבירים בהתאם להוראות כל דין שאלו מתעדכנים באופן שוטף , כאשר לא נעביר את הפרטים אודותייך למעט למטרות האמורות במסמך זה, ונבצע מחיקה למידע כאשר אינה מיועדת עוד למטרה העסקית שלשמה הוא נאסף, למרות זאת החברה אינה מתחייבת כי המידע ו/או המידע שנאסף יהיו חסינים בצורה מלאה לכל חדירה ו/או גישה לא מורשית , וידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או כל נזק ו/או כל סוג שהוא ישיר ועקיף כתוצאה מכך.

החברה נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים כדי להגן על פרטייך האישים בלבד אשר עשויים לזהות את שמך ו/או זהותך שלא יועברו לצדדים שלישים למעט במקרים הבאים:

  1. בהתאם לרכישתך של מוצר ו/או שירות מהחברה ו/או הסכמתך ו/או דרישה שלך ו/או במסגרת שיתוף פעולה עם צדדים שלישים להם יש עם החברה שיתוף פעולה עסקי לדוגמא: ( ספקים, מימון, ביטוח, וכד’ ). 
  2. בהתאם לצו שיפוט ו/או על פי כל דין של רשות מוסמכת.
  3. במידה והמשתמש הפר את התנאים האמורים במסמך זה ו/או לכל תנאים ותקנון המופיעים באתר , ו/או בניסיון לבצע כל פעולה שמנוגדת להוראות מסמכים אלו, ו/או בניגוד לכל דין.
  4. במידה והחברה חוששת ו/או סבורה ו/או תטען ו/או תחשוש כי ביצעת מעשה ו/או מחדל שפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או במשתמשים ו/או בצדדים שלישים ו/או למנוע כל נזק בהתאם לשיקול דעתה והבנתה של החברה.
  5. בהתאם לכל מחלוקת ו/או הליך משפטי ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או כל אי הסכמה שיתגלו בין בצדדים ו/או מי מטעמה.
  6. במידה והחברה מכרה ו/או העבירה ו/או המחתה ו/או מיזגה את פעילות החברה לצד ג’ , ובלבד שאותו צד ג’ תקבל על עצמה הוראות האמור במסמך זה.

יובהר כי ייתכן ובחלק מהמקרים יועבר העמוד לניהול צד שלישי לדוגמא אך לא רק: תשלומים שונים באתרים , במקרה כזה יחולו תנאי שימוש והפרטיות של אותם צדדים שלישים.

יצירת קשר בכל הקשור לאמור במסמך זה:

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיך המוחזק במאגר החברה , ולפנות לחברה לתקן את המידע במידה והמידע אינו נכון ו/או מדויק, ועל מנת לבצע זאת יש לפנות לחברה באמצעות אחת הדרכי ההתקשרות המופיעים בתחתית מסמך זה:

דרכי התקשרות בכל שאלה ו/או תגובה ו/או בקשה ו/או הבהרה בקשר לאמור ולפעולות הקשורות למסמך זה כאשר בכל פניה יש לציין את כל הפרטים אודותיך כולל: שם פרטי , ומשפחה, תעודת זהות , כתובת מגורים, וכתובת מייל, ומספר נייד , כאשר נשתדל לתת מענה או תגובה לכל פניה בזמן סביר:

  1. 6186* באמצעות הטלפון.
  2. רחוב מצדה 4 בני ברק ( מתחם מגדלי בסר)  באמצעות דואר רשום.
  3. office@big-lease.co.il באמצעות דואר אלקטרוני.
בודק...