תנאי שימוש

dudsamqa

 

1. כללי:

 

1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת ביג סוכנויות רכבים חדשים בע"מ (להלן "החברה ו/או האתר") ,האתר בבעלות החברה והוא מפועל על ידה ו/או מי מטעמה , אנא קרא את התנאים המפורטים בתנאי שימוש זה  (להלן "מסמך זה") והמשך שימוש באתר על ידי הגולש ו/או המשתמש (להלן "המשתמש") מהווים הסכמה לאמור ולתנאים במסמך זה.

1.2 האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשנים וגברים כאחד. קבלו את התנצלותנו.

1.3 האמור במסמך זה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממדיניות הפרטיות של האתר , ושל התנאים הכללים כשהם מופיעים בכל מוצר ו/או שירות שהחברה מציעה.

1.4 תנאי השימוש הינה על מנת להסדיר את היחסים בין המשתמש לחברה, כאשר לחברה הרשות לשנות את האמור במסמך זה בכל עת וללא הודעה מראש על ידי ביצוע עדכון באתר של מסמך זה , והמשך השימוש באתר על ידי המשתמש יהוו הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ואי לכך ההמלצה שלנו היא לעיין במסמך זה מעת לעת.

1.5 כל המידע ו/או התמונות ו/או הסרטונים ו/או המפרטים ו/או הנתונים ו/או המחירים באתר זה הינם לצורך התרשמות והמחשה בלבד ומה גם שיכול להיות טעות אנוש , אי לכך אין להסתמך אליהם בשום צורה ואופן שהיא אלא להסכמים שייחתמו בין הצדדים בלבד מול נציגי מכירות של החברה ו/או מי מטעמה פנים מול פנים והמשתמש מתחייב בזה כי לא יבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור לנתונים המוצגים באתר זה לרבות נתונים מצדדים שלישים.

1.6 המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא נושא בעצמו באחריות לרבות כל סיכון ו/או נזק ו/או הפסד הנובעים מהשימוש באתר ו/או בנתונים ו/או במידע ו/או בתמונות ו/או במחירים ובכל המופיע באתר ו/או בכל קישור.

1.7 האמור במסמך זה הינו בנוסף לכל האמור בשאר האתר , ובכל מקום בו תהיה סתירה ו/או אי התאמה הוראות מסמך זה יגברו על הכתוב בכל מקום אחר באתר , ולאחר מכן יגברו הוראות מסמך מדיניות הפרטיות ולאחר מכן יתר התנאים המופיעים באתר והכל על פי העניין.

1.8 תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאתר במישירין ובעקיפין , ומחליפים כל הסכמה אחרת בעל פה או בכתב הנוגעת לאתר במישרין ובעקיפין.

1.9 אין בכל מוצר ו/או שירות שהחברה מציעה בכדי לתת חוות דעת ו/או המלצה ו/או יעוץ לרכישתה.

1.10 השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד והם בהתאם להוראות כל דין.

1.11 כותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות באמור במסמך זה.

 

2. שימוש אסור באתר:

 

2.1 המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המחדלים ו/או המעשים הבאים בעת השימוש באתר ובתוכן האתר.

2.1.1 כל שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

2.1.2 כל שימוש באתר שאינו אישי עבורך.

2.1.3 כל מסירת מידע כוזב.

2.1.4 כל פעולה שתכביד ו/או תאט את תפקודו השותף של האתר.

2.1.5 כל פעולה של העתקה ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או שידור ו/או שכפול ו/או פרסום ו/או אחסון ו/או הצגה ו/או שימוש בתוכן ו/או בפרסומות האתר.

2.1.6 כל פעולה שמטרת קבלת גישה לא מורשית לכל אמצעי שהוא למערכות ו/או אתרי החברה.

2.1.7 כל הפעלה של תוכנה לאיתור ו/או חיפוש ו/או סריקה ו/או העתק ו/או שיבוש ו/או קליטת מידע ו/או העברת מידע ו/או  כל דבר דומה של תוכן האתר.

2.1.8 להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר לצורך יצירת מאגר מידע ו/או קליטת מידע ו/או אסיפת מידע ו/או לשבש ו/או להפר כל זכות של משתמש אחר ו/או של החברה.

2.1.9 כל שימוש ו/או הצגה באתר על ידך לרבות לצד ג' , והצגתך כחלק מהחברה ו/או עובדי החברה ו/או ספקי החברה ו/או מיזם משותף וו/או שותף עסקי ו/או שליח ו/או סוכן – בין המשתמש לחברה.

2.2 יובהר כי אי עמידה במגבלות אלו – עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ו/או חסימתו ו/או תביעה ואחריות אזרחית ו/או פלילית בהתאם להוראות כל דין.

 

3. הגנה , זכויות יוצרים , וקניין רוחני:

 

3.1 האתר מכיל מידע רב לרבות סימני מסחר ו/או עיצובים ו/או תמונות ו/או צילומים ו/או גרפיקה ו/או כל דבר כיוצ"ב והם מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של החברה ו/או צדדים שלישים. חל איסור מוחלט על המשתמש לשנות ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או לבצע ו/או לשכפל ו/או ליצר עבודות ו/או למכור כל חלק הכלול באתר, כאשר האתר כולו מוגן על פי כל דין כזכויות יוצרים של החברה בין אם נרשמו כבר ובין אם טרם נרשמו ובכלליהם גם שם הדומיין, פונטים, שמות מסחריים, סודות מסחריים, שיטות , אופן ההצגה והעיצוב וכל עניין ו/או פרט הקשורים באתר וכל אלו הם רכושה הבלעדי של החברה וכאמור חל איסור מוחלט על המשתמש לשנות ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או לבצע ו/או לשכפל ו/או ליצר עבודות ו/או למכור כל חלק הכלול באתר ו/או כל פעולה אחרת בטקסטים ו/או בקודים ו/או כל תוכן אחר.

3.2 מבלי לגרוע באמור לעיל , שם החברה , סימני המסחר, שמות המסלולים הינם רכושם וקניינים הבלעדי של החברה אין לעשות בהם כל שימוש.

 

 

 

4. תוכן האתר , הרכבים והפרסומות והשירותים:

 

4.1 כל התכנים באתר לרבות אך לא רק תמונות ו/או טקסט, ו/או סרטונים ו/או מחירים ו/או מפרטים ו/או עיצוב ו/או גרפיקה ו/או תוכנות וכיוצ"ב הינם מוצעים למשתמש ולציבור כמו שהם ( AS-IS ) , וכוונת החברה היא שהתוכן יהיה המדוייק ביותר , אך ייתכן כי נפלו טעויות כאלו ואחרות טעויות אנוש ו/או טעויות טכנולגיות ו/או כל טעות אחרת ואין להסתמך אליהם , ויש להסתמך רק על הסכמים שנחתמו בין הצדדים פנים מול פנים מול נציג המכירות של החברה.

4.2 מבלי לגרוע באמור לעיל , המשתמש מצהיר כי לא יבוא בטענה ו/או בדרישה ו/או בתביעה ו/או כל נזק ו/או כיוצ"ב בהקשר להסתמכות של המשתמש על הנתונים המוצגים באתר.

4.3 החברה רשאית בכל עת לעדכן ו/או להפסיק ו/או לעצור  וללא הודעה מראש כל פרט /או מודעה ו/או טקסט ו/או מחיר ו/או תמונה ו/או כל דבר הקיים באתר , ואלו יחולו מרגע השינוי , מובהר כי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין זה.

4.4 כל דבר כולל תוכן ו/או מחיר ו/או פרסומת ו/או תמונה וכיוצ"ב שמקושר ו/או ניתן על ידי גורמים שהם צדדים שלישים הינם על פי התנאים שלהם והם באחריותם בלבד והם אינם מחייבים את החברה לכל דבר ועניין וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיוצ"ב לחברה בעניין, והם בהתאם לכל התנאים לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישים אלו.

4.5 בתמונות המוצגות באתר אין להסתמך שכך נראה הרכב במציאות והינו עשוי להשתנות בין ברמת הגימור , בין בדגם מעודכן , ובין בצבע בפועל במציאות מול התמונה המופיעה באתר, כנ"ל לגבי הנתונים הטכניים והמחירים.

4.6 מלאי החברה כפופים למלאי החברה ו/או לספקי החברה ולא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או תענה ו/או דרישה בקשר לרכב שפורסם באתר החברה שאינו במלאי.

4.7 המחירים לרכבים הפרטיים המוצגים באתר הינם כוללים מע"מ ( היכן שיש מרכיב מע"מ).

4.8 מימון – בכל מקרה של מימון העסקה יחולו הוראות ותנאי הגוף הממן לרבות עמלות הקמה ושיעבוד והלקוח יעבור את אישור הגוף הממן לצורך קבלת המימון ולא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או כל טענה ו/או כל דרישה לכל תשלום ו/או במידה ואינו יאושר.

4.9 כרטיס אשראי- במידה והמשתמש יזין פרטי כרטיס אשראי- המשתמש יהיה אחראי לתקבול החברה של הכספים גם במידה והגולש השתמש בכרטיס של צד שלישי – שימוש בכרטיס של צד שלישי יעשה רק בהסכמתו של הבעלים הרשום של הכרטיס , ובכל מקרה במשתמש יישא בכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן ו/או דרישה של קבלת הכספים בחזרה בקשר לכל הכחשת עסקה שתעשה בין על ידי המשתמש , ובין על ידי צד שלישי.

 

5. אחריות:

 

5.1 החברה עושה כל שביכולתה לוודא שהאתר תקין על כל גורמיו , אולם אין ביכולת החברה להבטיח שהתקינות על כל המשתמש בכך יהיו ללא כל תקלה ו/או הפרעה ו/או פגיעה ו/או שגיאה ו/או חדירה לא מורשית ו/או לתוצאות מהשימוש באתר.

5.2 מבלי לגרוע באמור לעיל , המשתמש מצהיר כי הוא ישתמש באתר בהתאם להוראות כל דין, ובמידה ולא הוא יפצה וישפה את החברה ו/או מי מטעמה מיד עם דרישתה הראשונית בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או פגיעה במוניטין החברה ו/או ממסחרי ו/או כל נזק אחר לרבות כל דרישה משפטית ו/או פשרה ו/או הוצאה לפועל ו/או פסק דין לרבות כל ההוצאות הנובעות מכך לרבות אך לא רק עלויות יעוץ משפטי, הגנה משפטית – מהפרה של תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או מכל חיוב שהחברה תחוייב ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי האמור במסמך זה ויתר התנאים של החברה אין אחריות לגבי זה.

5.3 המשתמש מצהיר כי לא יבוא בטענה ו/או בדרישה ו/או בתביעה ו/או כל נזק בין ישיר ובין עקיף ו/או כיוצ"ב בהקשר לתוצאות השימוש הגולש באתר ו/או כל אתר שמקושר אליו לרבות אך לא רק אובדן כספי ו/או רווחים ו/או נתונים ו/או זמן ו/או הפרעות ו/או נזקים כל שהם ו/או גניבה ו/או נתקים ו/או אי דיוק ו/או כל דבר היוצ"ב בין עסקי ובין פרטי.

5.4 החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין לשימוש תמידי והחברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להסיר את האתר ו/או להשהות את האתר ו/או להוריד את האתר לצורך תחזוקה ו/או כל פעולה והכל על פי דעתה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

6. סמכות שיפוט:

 

6.1 הסכם זה יהיה תקף אך ורק לחוקי מדינת ישראל אשר יגבלו על הוראות כל דין זר ו/או אחר.

6.2 סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהאמור בהסכם זה ו/או משימוש באתר ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל הקשור ו/או הנובע משירותים ומוצרי החברה ו/או בכל עניין אחר הקשורים לאתר , תהיה נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב יפו.

6.3 במידה והוראות בית המשפט יקבעו ו/או ימצא כי תנאי מתנאי השימוש אינו תקף ו/או בטל מכל סיבה שהיא, אזי תנאי זה ימחק ואינו ישפיע על חוקיות והתוקף של התנאים האחרים והנותרים, אך עדיין יראו בתנאי דומה ככקיים במקום התנאי שנמחק ו/או בוטל ו/או הוסר.

6.4 כל ויתור ו/או ארכה ו/או המתנה ו/או איחור ו/או הימנעות החברה ו/או מי מטעמה למימוש זכותייה ו/או דרישותיה בביצוע ו/או בקיום תנאי מתנאי השימוש האמור במסמך זה ו/או הסכמת החברה לחרוג ו/או לסטות מתנאי מתנאי השימוש האמורים במסמך זה – לא ייחשב הדבר לוויתור ו/או הסכמה ו/או אישור החברה ו/או תקדים ו/או הסקה למקרים אחרים ו/או ליתר התנאים המופיעים בתנאי שימוש האמורים במסמך זה.

 

 

 

7. דיוור:

 

7.1 החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש מידי פעם בכל אמצעי התקשורת השונים מידע ופרסום שיווקי לרבות מידע של צדדים שלישים.

7.2 המשתמש יהיה רשאי להודיע לחברה בכתב על רצונו שלא לקבל דיוורים על ידי הלחיצה על "הסרה" בכל אחת מהדיוורים אותם קיבל, והחברה תמנע מלדוור אל המשתמש עוד החל ממועד קבלת הודעת המשתמש.

 

8. יצירת קשר:

 

8.1 דרכי התקשרות בכל שאלה ו/או תגובה ו/או בקשה ו/או הבהרה בקשר לאמור ולפעולות הקשורות למסמך זה ו/או לכל דבר אחר כאשר בכל פניה יש לציין את כל הפרטים אודותיך כולל: שם פרטי , ומשפחה, תעודת זהות , כתובת מגורים, וכתובת מייל, ומספר נייד , כאשר נשתדל לתת מענה או תגובה לכל פניה בזמן סביר:

  • 6186באמצעות הטלפון.
  • רחוב ירמיהו 39 ירושלים באמצעות דואר רשום.
  • office@big-lease.co.il באמצעות דואר אלקטרוני.

 

8.2 כל הודעה אשר תישלח על ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת שהעביר לחברה בעת ההזמנה תיחשב שהתקבלה במענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.